Sunday, November 4, 2012

stop motion workshop

กลุ่มเราได้มีโอกาสพาเด็กไปเรียนรู้การทำ stop motion animation กันที่ The Monk Studio ซึ่งเป็นเพื่อนแม่หน่อย และพ่อนกค่ะ ต้องขอบคุณคุณครูและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมากๆ มาไว้ ณ โอกาสนี้นะคะ


เมื่อฟังทฤษฎีเสร็จ ก็แบ่งกลุ่มคิดว่าจะทำอะไร และร่าง story board ก่อน ซันอยู่กับพี่ทาม และเพื่อนใหม่ชื่อพี่ไบท์กลุ่มอื่นๆก็ช่วยกันคิด ช่วยกันทำอย่างสนุกสนาน

ตกลงกันได้ว่าจะทำ style Roblox ก็ลงมือปั้นกันใหญ่


จัดฉาก ถ่ายทำกันไปทีละ shot ตามที่เรียนมาแม่ก็ขอลองมั่ง


ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก


ผลงานรวมเล่มของทุกคนในวันนั้น น่าชื่นใจจริงๆค่ะ ของกลุ่มซันเป็นอันที่เป็นหุ่นยนต์ถือ pick axe ของแม่เป็นอันที่ปลูกดอกไม้ค่ะ

No comments:

Post a Comment