Saturday, August 13, 2011

นิวเคลียร์รอบตัวเรา

ไปฟังงานคุยกันฉันท์วิทย์ ตอน นิวเคลียร์รอบตัวเราค่ะ มี demo 5 ฐาน ที่เกี่ยวกับกัมมันตรังสี งานนี้ความรู้น้องซันไม่ค่อยถึง แต่ก็เรียกความสนใจได้พอสมควรจ้ารังสีมาจากสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติ รวมถึงพืชบางชนิดในดินอุปกรณ์ในการป้องกันอันตรายจากกัมมันตรังสี


การตรวจจับรังสีี ความสามารถในการทะลุทะลวงผ่านเครื่องกั้นชนิดต่างๆ รู้จัก ค่าครึ่งชีวิต


No comments:

Post a Comment